Polityka RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA z siedzibą w Poznaniu informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez P.G. i G. INTERRA

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Przedsiębiorstwo.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA- Michał Tarnas, posługująca się nadanym numerem NIP: 668-191-08-40
2. Przedsiębiorstwo wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email- biuro@interra-geologia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.) w celu zawierania umów na wykonanie usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.) w celu przeprowadzania procedur prawnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń z zakresu prawa geologicznego i  górniczego oraz prawa budowlanego,
c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Przedsiębiorstwa jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiortswa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.) podmioty świadczące na rzecz Przedsiębiorstwa usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne
c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Przedsiębiorstwo nie będzie przekazywało Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
(i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów na wykonanie usług – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów oraz okres gwarancji i rękojmi zawarty w umowie,
(iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Przedsiębiorstwo treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
(v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Przedsiębiorstwo prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznań) lub elektronicznej (wiadomość email na adres biur@interra-geologia.pl).
9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Przedsiębiorstwo jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów sprzedaży

MASZ PYTANIA? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


Kom.: (+48) 60 555 749
Tel.: (61) 670 71 84

biuro@interra-geologia.pl

SIEDZIBA
FIRMY


Wierzbięcice 30a/29
61-568 Poznań

INTERRA GEOLOGIA

NASZA OFERTA

605-555-749