Usługi laboratoryjne


Posiadamy własne laboratorium do analiz prób gruntu,

Oferujemy pełen zakres prac laboratoryjnych m.in:

– skład granulometryczny
– granice konsystencji
– wskaźnik piaskowy
– kapilarność bierna
– zanieczyszczenia obce
– części organiczne
– badanie wskaźnika zagęszczenia
– krzywa uziarnienia (pyły, wskaźnik różnoziarnistości, współczynniki filtracji)
– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu i wilgotność optymalna (Proctor)
– określenie mechanicznych właściwości gruntów (ściśliwość gruntów, wytrzymałość gruntów)
– określenie fizycznych właściwości gruntów (rodzaj, stan, wilgotność, barwa, analiza sitowa, badanie konsystencji)

– i inne

INTERRA współpracuje z akredytowanym laboratorium geochemicznym gruntu i wód (nr akredytacji PCA AB 9180), co umożliwia nam przeprowadzenie m.in.:

– pełnej analizy geochemicznej gruntu i wód w zakresie ujętym przez „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 09.09.2002 w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 Nr. 165, poz 1359)”

– analizy agresywności wód względem betonu i stali

– inne